ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ

 

www.eshop-gradinata.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт. ГРАДИНАТА ООД си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

Електронният магазин Eshop GRADINATA.COM е собственост на ГРАДИНАТА ООД. Дружеството е регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:

гр. София, ул. "Лайош Кошут" № 33 А и ЕИК 175191061

I. Общи условия

•    “ www.eshop-gradinata.com” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки от името на ГРАДИНАТА ООД.
•    Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от ГРАДИНАТА ООД.
•    ГРАДИНАТА ООД чрез “ www.eshop-gradinata.com” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
•    При липса на складова наличност от заявената стока ГРАДИНАТА ООД чрез “ www.eshop-gradinata.com”, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
•    При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ГРАДИНАТА ООД чрез “ www.eshop-gradinata.com” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
•    Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от ГРАДИНАТА ООД чрез “ www.eshop-gradinata.com” на заявлението за покупка попълнено правилно и потвърдено от Клиента на посочения телефон за връзка или електронен адрес.
•    ГРАДИНАТА ООД чрез “ www.eshop-gradinata.com” се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да му достави желаната стока.
•    ГРАДИНАТА ООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес " www.eshop-gradinata.com”.
•    ГРАДИНАТА ООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа.
•    ГРАДИНАТА ООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите.
•    Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. ГРАДИНАТА ООД  допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
•    Направеното категоризиране на артикулите по предназначение е примерно.
•    Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

II. Права и задължения на страните

1. ГРАДИНАТА ООД се задължава:
·    да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока;
·    преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
·    гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.
2. Клиентът се задължава:
·    да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
·    да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
·    да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
·    да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети ГРАДИНАТА ООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ГРАДИНАТА ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
·    доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
·    цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
·    при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули. Връщането се допуска при следните условия:
·    заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от ГРАДИНАТА ООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
·    стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от ГРАДИНАТА ООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
·    клиентът съгласува с представител на ГРАДИНАТА ООД адреса, на който ГРАДИНАТА ООД желае да получи обратно стоката;
·    клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на ГРАДИНАТА ООД адрес.
ГРАДИНАТА ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

III. Лични данни

·    ГРАДИНАТА ООД чрез “ www.eshop-gradinata.com” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
·    При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ГРАДИНАТА ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
·    ГРАДИНАТА ООД чрез „www.eshop-gradinata.com” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: contactgr@gradinata.bg
·    Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ГРАДИНАТА ООД чрез “ www.eshop-gradinata.com”.  Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

IV. Разкриване на информацията

·    ГРАДИНАТА ООД чрез “ www.eshop-gradinata.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
·    е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
·    информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
·    ГРАДИНАТА ООД чрез “ www.eshop-gradinata.com” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност

·   ГРАДИНАТА ООД чрез “ www.eshop-gradinata.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ГРАДИНАТА ООД чрез “ www.eshop-gradinata.com” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ГРАДИНАТА ООД чрез “ www.eshop-gradinata.com”.
 

VI. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ГРАДИНАТА ООД съобразно българското законодателство.

VII. Гаранционни условия:

1. Фирма ГРАДИНАТА ООД дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:
·    адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената техника;
·    гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители;
·    гаранционен срок на закупената стока;
2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, ГРАДИНАТА ООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
3. За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

VIII. Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоргинални консумативни материали.

IX. Допълнителни условия:

1. ГРАДИНАТА ООД не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

Информация за доставка

Продуктите, които поръчвате в нашия електронен магазин, се доставят чрез куриерска фирма на посочен от Вас адрес.
Разходите за доставката на продукта до Вас се определят от населеното място и външните характеристики на продукта (големина, тежест и обем).
Ще бъдете уведомени за сумата на доставката при потвърждаването на поръчката.

Методи на плащане

Разплащане при доставка:
Плащането на поръчката, заедно с транспортирането й се извършва веднага при пристигането на стоката. Заплащането се извършва на представителното лице на куриерската фирма или извършилата транспортирането.
По банков път:
С банков превод на нашата банкова сметка.

ГРАДИНАТА ООД
IBAN: BG98 PIRB 8083 4603 9945 13

BIC: PIRBBGSF

Банка: БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

При плащане на дадена поръчка по банков път моля в основание за плащане посочете номера на поръчката. Доставката ще бъде извършена след получаване на плащането.

Обратна връзка с нас:

Адрес:
София 1606
ул. "Лайош Кошут" № 33 
ГРАДИНАТА ООД


Телефон за контакт:
0886 216 000